0
1
: 1
: 0.84 .
2
3
4
: 5
: 9.4 .
- FACEBOOK
4
P59359XXX
2
P1001839XXX
2.32
P59359XXX
2
P15107XXX
2
P79469XXX
3
P24211XXX
4
P79732XXX
  : 8 . : 20.8 . : 1 3  
     
8
     
#
1 8
2 8
3 8
   
     
#
301158134


Dimon
Pakemon
48